بررسی نشانه‌شناختی بازنمایی هویت ملی در آموزش به هنرجویان دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی گرافیک

نویسندگان: سپیده ملکی و ساسان ملکی

چکیده:

پیدایش، تداوم و تکامل هنر کتاب آرایی ایران یا به تعبیری دیگر، همنشینی لایه‌های تصویری و نوشتاری در صفحه آرایی و تصویرسازی مکتوبات طی قرون گذشته، میراثی فراهم ساخته که بی‌تردید الهام بخش هنرمندانی خواهد بود که در خلق آثار خود از اصول ساختاری یا عناصر بصری آن وام می‌گیرند. توجه به این مهم، همچنین لزوم بازتاب هویت ملی ایرانی در آثار هنرمندان در عصر جهانی شدن، مسئله‌ای است که نگارندگان را بر آن داشته تا با هدف ارزیابی توجه به بازنمایی مولفه‌های هویت ملی به نظام آموزش رسمی که یکی از مهمترین نقش‌های آن حفظ و بازتولید هویت ملی است، نظر داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و به کمک تکنیک نشانه‌شناسی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که کتب مرتبط با حوزه‌ی کتاب‌آرایی در نظام آموزش رسمی کشور، چگونه و به چه میزان به بازنمایی مولفه‌های هویت ملی ایران توجه نموده‌اند؟ میزان بهره‌گیری از اصول ساختاری و فرمالیستی هنر کتاب‌آرایی ایران در آموزش رسمی به هنرجویان این عرصه چکونه است؟ روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و حجم نمونه منطبق برجامعه‌ی آماری پژوهش حاضر و عبارت از دو کتاب مبانی تصویرسازی و پایه و اصول صفحه‌آرایی پایه‌ی دوم دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی گرافیک است که مجموعا شامل 213 تصویر می باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد، محتوا و تصاویر این کتاب‌ها در زمینه‌ی احیای اصول و عناصر کتاب آرایی ایرانی ، آموزش و آشنا نمودن هنرجویان با این مهم و بازنمایی هویت ملی، بسیار کمرنگ ایفای نقش نموده است.

📙 دانلود فایل PDF مقاله