رابطه حقیقت و هنر در رساله «منشأ اثر هنری» مارتین هایدگر

نویسنده مقاله: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) [...]