تعریف هنر از منظر هستی‌ شناسی

نویسنده مقاله: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) [...]