معیار برتری هنرمند و اثر هنری

نویسنده: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) ـ139۷ [...]