اصول حاکم بر نقاشی چینی

نویسنده: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) ـ139۶ [...]