شرحی بر نظریه فرمالیسم در هنر

نویسنده مقاله: سید محسن موسوی (دکتری تخصصی حکمت هنرهای دینی) [...]