مسعود کیمیایی ، سینماگر یا نقاش؟

نویسنده: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) ـ [...]