شناخت امر قدسی و گشودن رازهای آن

نویسنده: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) [...]