نگاه موزه‌ای و نگاه کاربردی از منظر آناندا کنتیش کوماراسوامی

نویسنده مقاله: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) [...]