طراحی، جلد، کتاب، عنوان

طراحی جلد کتاب

1401/11/5 10:51:54

چگونه یک جلد مناسب، برای کتاب طراحی کنیم؟ کتاب محملی برای حفاظت و نشر اندیشه در بستر زمان و نقل مکتوب عقل است. گاهی حکایتی از عقل کل دارد، که حتما” مکتوبی الهی است و گاهی حکایت از اندیشه آدمی و شرح دانش اوست که قطعا” دست‌آوردی بشری است. هر کتاب، برای هویت‌بخشی به [...]

رفتن به بالا