رابطه اسطوره و دین در نگاه جوزف کمبل (Joseph Campbell)

نویسنده: سید محسن موسوی (دکترای تخصصی حکمت هنرهای دینی) ۱403 [...]